Ako vybaviť sobáš

Nahlasujú obaja snúbenci osobne na farskom úrade tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prinesú si krstné listy.

Sobášna náuka býva:

  1. pri zápise na farskom úrade
  2. vieroučná
  3. mravoučná
  4. posledný deň pred sobášom na farskom úrade o 9.00 hod.

Ak nie je s nimi osobne dohodnuté inak. Snúbenci si následne zahlásia sobáš na miestnej matrike.

Na matriku si treba priniesť: platné občianske preukazy a rodné listy (originály).

Ako vybaviť krst

Nahlasuje jeden z rodičov čo najskôr po narodení dieťaťa, po sv. omši. Na krstnú náuku prídu rodičia s krstnými rodičmi.

** Krstným rodičom môže podľa CIC byť pobirmovaný katolík

  • po dovŕšení 16. rokov
  • ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • slobodný alebo žijúci v zákonitom cirkevnom manželstve

Kán 874,§ 1

Ako vybaviť pohreb

V kancelárií farského úradu alebo v zákristii kostola po sv. omši.

Potrebné doklady:

  • ‚list o prehliadke mŕtveho‘ s pečiatkou lekárov a matriky príslušnej podľa miesta úmrtia

Podľa predpisov kánonického práva CIC:
‚Pohrebné obrady za každého zosnulého veriaceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti.‘

Kán. 117,§1,2.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy